Informatieavond 15 april in Leidschendam

In Leidschendam-Voorburg melden scholen op dit moment weer nieuwkomersgezinnen aan die graag een schoolmaatje willen hebben. Ook in Rijswijk verwachten we binnenkort aanmeldingen. Op maandag 15 april wordt er daarom een vrijblijvende informatie-avond gehouden in Leidschendam, waar uitleg gegeven wordt over wat het vrijwilligerswerk als schoolmaatje inhoudt.

datum: maandag 15 april
tijd: 19.30-21.00 uur
adres: Kooiland 36, 2264 MP Leidschendam

De gezinnen waar Schoolmaatjes ONS zich voor inzet betreft vluchtelingen met schoolgaande kinderen. Een schoolmaatje is het maatje van de ouders en helpt hen met ‘ouderbetrokkenheid’, of te wel de communicatie en samenwerking met de school van de kinderen. Het is enorm dankbaar werk. Je bouwt een band op met een gezin dat vaak nog geen contacten heeft in de Nederlandse samenleving. Een boeiende, veelzijdige functie, waarmee je bijdraagt aan kansengelijkheid voor nieuwkomers.

Op onze pagina vrijwilligersvacatures kun je lezen wat het vrijwilligerswerk als schoolmaatje inhoudt.

Meld je aan bij Harriet Marseille als je interesse hebt voor het bijwonen van deze avond of als je een intakegesprek wilt voor de functie van schoolmaatje, via 06-38193775 of harrietmarseille@schoolmaatjesons.nl.

Steun van wethouder

Gisteren kwam wethouder Marcel Belt uit Leidschendam-Voorburg langs bij een van onze schoolmaatjesgezinnen. Josine van Dorst, het schoolmaatje in dit gezin, was net bezig de zoon te stimuleren om een Donald Duck te lezen, toen de wethouder aankwam. Hij had een kwartetspel voor het gezin meegenomen dat ze direct gingen spelen met elkaar. Gedurende het bezoek kreeg hij een beetje een beeld hoe schoolmaatjes in nieuwkomersgezinnen de ouders ondersteunen in alles wat kan leiden tot een beter toekomstperspectief van hun kinderen.
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een enthousiast artikel gepubliceerd over het bezoek van de wethouder en zijn steun aan het schoolmaatjeswerk: https://www.lv.nl/steun-voor-schoolmaatjes-ons

Zowel in Rijswijk als in Leidschendam-Voorburg is weer plek voor nieuwe vrijwilligers. De eerstvolgende training vindt plaats op woensdagavond 20 september. En op donderdagavond 14 september vindt er een vrijblijvende informatieve bijeenkomst plaats. Kijk voor meer informatie op onze vrijwilligersvacatures en neem voor aanmelding of meer informatie contact op via harriet@lelievita.nl (Leidschendam-Voorburg) of schoolmaatjesons.josine@gmail.com (Rijswijk).

Professionalisering door 3 fondsen ondersteund

Omdat Schoolmaatjes ONS na een start in 2017 in Leidschendam-Voorburg inmiddels in zeven gemeenten actief is, hebben onze coördinatoren Fouke Jansen en Harriet Marseille afgelopen voorjaar plannen gemaakt om de aanpak verder te professionaliseren. Het worden van een stichting (met inmiddels ook de ANBI-status) was daar een onderdeel van.

Ons professionaliseringsplan wordt financieel ondersteund door het Oranje FondsFonds 1818 en Stichting Madurodam Kinderfonds. Wij zijn deze fondsen zeer erkentelijk voor hun steun en vertrouwen.

Met de uitvoering van dit plan werken we aan bestendiging, creëren wij een stevige basis onder ons werk, zullen wij onze positie als betrouwbare partner nog verder versterken, kunnen wij onze processen beter stroomlijnen en wordt het aanvragen van financiering bij fondsen en gemeenten vergemakkelijkt. Het uiteindelijke doel van deze professionalisering is dat we meer gezinnen kunnen ondersteunen en daarmee voor meer kinderen het toekomstperspectief verbeteren.

Oprichting Stichting Schoolmaatjes ONS


Een mooie ontwikkeling:

Op 15 juni 2023 zijn wij, Fouke Jansen en Harriet Marseille, naar de notaris gegaan om Stichting Schoolmaatjes ONS op te richten. De drie bestuursleden (voorzitter Annette Diender, secretaris Betteke de Gaay Fortman en penningmeester Jos Groot) waren ook aanwezig bij dit feestelijke moment. We zijn heel blij dat deze stap nu is gezet, en voelen ons erg gesteund door ons enthousiaste en deskundige bestuur.

Het voortzetten van de activiteiten onder een stichting maakt deel uit van het steeds verder professionaliseren van het schoolmaatjeswerk, om ons doel dichterbij te brengen, te weten:
Het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen uit gezinnen met een vluchtelingenachtergrond, waar sprake is van een taal- en cultuurkloof, en zo bij te dragen aan kansengelijkheid.
Deze stappen worden gezet in nauw overleg met en met ondersteuning van Fonds 1818. We hopen binnenkort bericht te krijgen van andere fondsen, die hier mogelijk ook aan bij gaan dragen.

Bestuursleden Schoolmaatjes ONS gezocht

Vacature bestuursleden Stichting Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS maakt op dit moment deel uit van Lelievita, de eenmanszaak van Harriet Marseille.  Zij werkt sinds 2017 aan schoolmaatjesprojecten voor nieuwkomersgezinnen waar een taal- en cultuurkloof speelt en waar de ouders nog nauwelijks samenwerken met school. De ouderbetrokkenheid is er laag. In 2017 is Harriet met een pilot in Leidschendam-Voorburg begonnen, en inmiddels zijn er zeven gemeenten in Nederland waar een schoolmaatjesproject draait. Hier zijn diverse coördinatoren bij betrokken, deels vanuit organisaties als een bibliotheek of een welzijnsorganisatie, deels als zzp’er. 

De groei van ons werk en daarbij de wens tot bestendiging, vragen om verdere professionalisering. Daarom hebben de senior coördinatoren Fouke Jansen (Amsterdam) en Harriet Marseille plannen in gang gezet om een stichting op te richten. Hiermee creëren wij een stevige basis onder ons werk, zullen wij onze positie als betrouwbare partner nog verder versterken, kunnen wij onze processen beter stroomlijnen en wordt het aanvragen van financiering bij fondsen en gemeenten vergemakkelijkt. Het uiteindelijke doel van deze professionalisering is dat we meer gezinnen kunnen ondersteunen en daarmee de onderwijskansen voor meer kinderen kunnen vergroten.

Uiterlijk per 1 juli willen wij de Stichting Schoolmaatjes ONS oprichten. Hiertoe zoeken wij een bestuur, bestaande uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Taak van het bestuur

 • Bijdragen aan het (door)ontwikkelen van een visie, strategie en doelstellingen en de bijbehorende projectplannen;
 • Netwerkfunctie naar relevante organisaties op het gebied van nieuwkomers en onderwijs en het waar nodig vertegenwoordigen van de stichting bij bijeenkomsten;
 • Contact onderhouden met fondsen en contact leggen met nieuwe fondsen;
 • Het bespreken van ontwikkelingen en evaluatieresultaten en het meedenken over eventuele bijsturing van de aanpak;
 • Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid.

Wie zoeken wij?


Wij werken graag samen met bestuursleden met een sociale insteek en een aansprekende visie op een inclusieve samenleving. We zoeken teamspelers, die constructief kunnen communiceren en een meedenkende houding hebben tot de verdere ontwikkeling en professionalisering van Schoolmaatjes ONS.

Het heeft de voorkeur als binnen het bestuur kennis en ervaring aanwezig is op de volgende gebieden:


1. Het Nederlandse onderwijssysteem;
2. De opvang van asielzoekers / statushouders/overige nieuwkomers en de aandachtspunten die voor integratie belangrijk zijn (gezin de taal- en cultuurbarrière);
3. Privacy vereisten;
4. PR;
5. Financiën (zowel boekhoudkundig als m.b.t. fondsenwerving).

Onze voorkeur gaat uit naar een bestuur waarin ook diverse culturen vertegenwoordigd zijn.

Gevraagde beschikbaarheid

Van bestuursleden wordt een inzet gevraagd van ongeveer vier uur per maand, en in de voorbereidende fase mei- juni 2023 zal naar verwachting acht uur per maand nodig zijn. In deze voorbereidende fase kan worden meegedacht over de koers die we willen neerzetten in het beleidsplan.

Er zullen naar schatting vier tot zes vergaderingen per jaar worden gehouden, deels ook online.

Vergoeding

Het bestuur werkt onbezoldigd. Wel kunnen vergoedingen voor reiskosten en andere onkosten worden gedeclareerd.

Taakverdeling binnen het bestuur

Voorzitter                         

 • leiding nemen bij vergaderingen
 • coördinatie van verschillende bestuurstaken
 • formeel aanvraag doen bij fondsen voor nieuwe projecten
 • optreden als gezicht van Schoolmaatjes ONS voor de buitenwereld op bijeenkomsten en congressen
 • controle van de bestuurstaken
 • beleid van Schoolmaatjes ONS initiëren
 • contact onderhouden met fondsen
 • contact onderhouden met het veld

Secretaris                          

 • ingekomen stukken archiveren
 • notuleren bij vergaderingen
 • communicatie naar buiten voor Schoolmaatjes ONS
 • opstellen conceptjaarverslag

Penningmeester            

 • uitsturen van facturen en zorgdragen voor de betaling ervan
 • verrichten van betalingen
 • het bestuur informeren over de financiële gezondheid van Schoolmaatjes ONS
 • concept financieel jaarverslag opstellen
 • concept begroting opstellen

Het bestuur kan worden aangevuld met algemene leden. In onderling overleg kan de daadwerkelijke taakverdeling worden vastgelegd.

Van bestuursleden wordt niet gevraagd werkzaamheden te verrichten zoals het voorbereiden van nieuwe projecten en het schrijven van projectvoorstellen. Dit wordt door de organisaties en (senior) zzp’ers gedaan die een project uitvoeren.

Voor het vervullen van taken kan het bestuur ook altijd terugvallen op hulp van de zzp’ers die bij Schoolmaatjes ONS betrokken zijn en eventuele vrijwilligers die bereid zijn taken op zich te nemen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een bestuurstaak bij de op te richten Stichting Schoolmaatjes ONS? Reageer dan graag vóór 1 mei 2023 naar Fouke Jansen (foukejansen@schoolmaatjesons.nl, 06-52031524) of   Harriet Marseille (harriet@lelievita.nl, 06-38193775).

Zie voor meer informatie over Schoolmaatjes ONS: https://www.schoolmaatjesons.nl/

Moskeebezoek

Afgelopen zaterdag was ik in de Mobarakmoskee in Den Haag. Dit is de oudste moskee van Nederland, en hij is eigendom van de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Ik was daar op uitnodiging van het Pakistaanse gezin waar ik in 2020-2021 een jaar lang schoolmaatje ben geweest. Aanleiding hiertoe was het stukje dat ik geschreven had over de Pakistaanse kleding die ik in mei van het gezin had gekregen, zie https://www.lvvoorelkaar.nl/…/geef-de-ander-de-kans…

Het gezin vond het zo eervol dat ik over hen geschreven had, dat ze het verhaal aan de imam hadden laten lezen. Deze had toen aangegeven graag met mij kennis te willen maken.

Zaterdag was het zo ver en fietste ik met de vader uit het gezin naar de moskee. We spraken er met twee mannen die er de administratie bijhielden en even later verscheen de imam, met wie ik verder in gesprek ging, o.a. over de moskee, de wijze hoe de Ahmadiyya gemeenschap georganiseerd is en wat zijn rol hierin is. Speciaal voor deze gelegenheid droeg ik mijn prachtige Pakistaanse kleding. De sjaal droeg ik over mijn hoofd, als teken van respect. Maar ook zonder hoofddoek was ik er welkom geweest. Even later was het tijd voor het gebed, dat geleid werd door de imam en waaraan de drie mannen meededen. Tot mijn verrassing mocht ik in dezelfde ruimte als de mannen zitten om te zien hoe de ceremonie verliep. Normaal gesproken zitten de vrouwen er achter een gordijn.

Ik vond het een buitenkans om dit mee te kunnen maken en kijk met veel plezier terug op het bezoek aan de moskee. Hoewel we heel anders in het leven staan en ik andere waarden en normen heb dan zij, is er over en weer sprake van veel respect.

Nieuwe schoolmaatjes (vrijwilligers die als brug tussen school en nieuwkomersgezinnen fungeren) zijn overigens weer van harte welkom. We hebben projecten in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland en Deventer, Velsen en Amsterdam. Zie onze vrijwilligersvacatures

Boek ‘Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun’ vanaf nu te bestellen

KLIK OP DEZE LINK VOOR DE MEEST RECENTE INFORMATIE OVER HET BOEK

De proefdruk van mijn nieuwste boek is binnen!

‘Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun’ is een gemakkelijk leesbaar boek van 112 pagina’s, met Tadese Asghdom in de hoofdrol. Het boek gaat ook over Eritrese nieuwkomers en over het schoolmaatjeswerk bij Eritrese gezinnen.

In april 2020 vroeg Tadese Asghdom mij of ik een boek wilde schrijven over zijn levensverhaal. Zijn verzoek verraste me. Maar ik heb het gedaan en het boek komt naar verwachting half september uit.

Tadese is sinds 2020 als cultuurtolk betrokken bij Schoolmaatjes ONS. Dankzij zijn verzoek een boek over hem te schrijven, heb ik hem diepgaand kunnen bevragen. Ik leerde daardoor veel over de situatie in Ethiopië en Eritrea in de afgelopen decennia.

Tadese zet zich nu actief in voor Eritrese nieuwkomers en ik ken zelf inmiddels ook heel wat Eritreeërs. Zij integreren niet gemakkelijk in Nederland. Maar in mijn contacten met hen merk ik dat ze je wel heel hartelijk toelaten in hun leven. Het zijn in het algemeen leuke, lieve, bescheiden mensen en ik gun ze van harte dat ze een fijn netwerk kunnen opbouwen binnen de Nederlandse samenleving en dat ze meer verbinding zullen ervaren met hun Nederlandse ‘buren’.

Ik hoop dat dit boek nieuwsgierig maakt naar wie die Eritrese nieuwkomers zijn. En dat het professionals (zoals sociaal werkers, leraren en beleidsambtenaren),  vrijwilligers en alle mensen die gewoon als medemens iets willen betekenen voor de ander, tot inspiratie zal dienen om Eritrese nieuwkomers te helpen zich meer thuis te gaan voelen in Nederland. 

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, zijn de kosten heel laag gehouden:

Het boek kost € 12,- (plus een bijdrage in de verzendkosten van € 2,95).

Je kunt met een e-mail aan harrietmarseille@schoolmaatjesons.nl exemplaren reserveren. Geef je naam en adres door en het aantal gewenste exemplaren, dan krijg je ze toegestuurd zodra ze van de drukker komen (naar verwachting half september). Wil je een gesigneerd exemplaar, vermeld dat er dan even bij.

KLIK OP DEZE LINK VOOR DE MEEST RECENTE INFORMATIE OVER HET BOEK