Over ONS

Doelstelling
Schoolmaatjes ONS heeft als doel om het toekomstperspectief van kinderen uit gezinnen met een vluchtelingenachtergrond, waar sprake is van een taal- en cultuurkloof, te verbeteren en zo bij te dragen aan kansengelijkheid.

Visie
Schoolmaatjes ONS staat voor een samenleving waarin kinderen gelijke kansen krijgen en nieuwkomersgezinnen gelijkwaardig kunnen meedraaien.
Ouderbetrokkenheid – waarbij school en ouders samenwerken in de begeleiding van het kind – blijkt een van de factoren die de onderwijskansen van kinderen sterk beïnvloedt. Nieuwkomersouders, die veelal vanuit een ander onderwijssysteem komen, zijn hier vaak onbekend mee. Voor ouders die zelf weinig of geen onderwijs hebben genoten, is het al helemaal lastig om in samenwerking met school hun kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. De kinderen lopen daardoor het risico minder te profiteren van het onderwijs en een achterstand op te lopen. Hun kansen op een goede toekomst in Nederland worden daarmee kleiner.
Schoolmaatjes ONS denkt dat het in ieders belang is, van ouders, kinderen en de gehele samenleving, dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De vrijwilligers van Schoolmaatjes ONS dragen als bruggenbouwers bij aan de verbinding tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School (ONS). Zij staan naast de ouders om te werken aan een gelijkwaardige samenwerking met de school. Onderwijsprofessionals, ouders en schoolmaatjes zien een positief effect van het schoolmaatjeswerk op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Doelgroep
Schoolmaatjes ONS richt zich op nieuwkomersgezinnen met een vluchtelingenachtergrond, met schoolgaande kinderen en/of kinderen op de kinderopvang, waar een taal- en cultuurkloof speelt. Met nieuwkomers worden mensen bedoeld die maximaal vijf jaar in Nederland zijn.
Gezinnen die niet direct tot deze doelgroep behoren maar wel gebaat zijn bij een schoolmaatje kunnen in overleg ook deelnemen. Denk aan gezinnen met een migratieachtergrond of aan gezinnen die al langer in Nederland zijn, maar waar nog wel een taal- en cultuurkloof speelt. Als er te veel gezinnen aangemeld worden in relatie tot het aantal plekken, krijgen gezinnen uit de doelgroep voorrang.

Bestuur en ANBI
Op 20 juni 2023 is de Stichting Schoolmaatjes ONS opgericht. De Belastingdienst heeft de Stichting vanaf deze datum geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat er bepaalde belastingvoordelen zijn voor zowel de stichting zelf als voor donateurs van de stichting.
Lees alle ANBI-informatie informatie van onze stichting (o.a. de samenstelling van het bestuur, RSIN, KvK-nummer, vestigingsadres, bankrekening, beleidsplan en financiele gegevens) op deze pagina

Schoolmaatjes ONS inschakelen
Wanneer u als school, schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeente of vrijwilligersorganisatie contact met Schoolmaatjes ONS opneemt omdat er hulp gewenst is bij de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomersgezinnen en de school van hun kinderen, gaan wij daarover met u in gesprek. Wij luisteren naar de zorgen die er zijn en zoeken in samenspraak met alle betrokkenen naar een passende oplossing.
Voor de financiering van een schoolmaatjestraject zijn er diverse mogelijkheden die wij met u verkennen.

Gedragscode Schoolmaatjes ONS
Onze coördinatoren en de vrijwilligers die als schoolmaatje voor nieuwkomergezinnen werken, houden zich aan onze gedragscode

Onze succesfactoren
Uit onze evaluaties blijkt dat dankzij de inzet van schoolmaatjes:

  • ouders en school elkaar beter gaan begrijpen;
  • de samenwerking tussen ouders en school gelijkwaardiger wordt;
  • de kinderen zich beter ontwikkelen.

Wij denken dat dit te danken is aan de volgende SUCCESFACTOREN:

1.            Gelijkwaardigheid is voor ons een kernwaarde

Wij bevorderen een gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. Om gelijkwaardig te kunnen werken, moet er sprake zijn van autonomie, en een goede balans tussen respect voor de ander en zelfrespect. Onze vrijwilligers leven voor hoe dit werkt, door zich gelijkwaardig op te stellen naar de ouders toe en naar school toe. Zij fungeren als smeerolie om een optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Maar niet als breekijzer! Zij laten de ouders zien wat er mogelijk is, luisteren naar hun zorgen en geven soms suggesties. Maar zij nemen de regie niet over. De verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen ligt bij de ouders en niet bij de vrijwilligers.

2.            Wij streven naar professionele nabijheid

Wij nemen de tijd voor mensen. Onze vrijwilligers komen een jaar lang wekelijks bij een gezin thuis en krijgen zo goed inzicht in wat er speelt en wat er nodig is. Omdat gelijkwaardigheid voor ons zo belangrijk is, presenteren we ons niet als de ‘deskundige’ die de ouders gaat vertellen hoe zij het moeten doen. De vrijwilligers werken vanuit een dienstbare houding. Luisteren is net zo belangrijk als praten. Ontvangen net zo belangrijk als geven. Zo ontstaat niet zelden een vriendschappelijk contact. Dit contact blijft wel professioneel, wat wil zeggen dat de schoolmaatjes niet meegezogen worden in emoties of verwachtingen.

3.            Onze schoolmaatjes zijn hoog gekwalificeerde vrijwilligers

Om te kunnen werken zoals hierboven staat beschreven, hebben we hoog gekwalificeerde vrijwilligers nodig: niet zozeer met betrekking tot hun opleiding, maar vooral met betrekking tot hun sociale vaardigheden en de mate van zelfinzicht en reflectievermogen. Je eigen attitude werkt altijd door op de ander. Om hiermee te kunnen ‘dansen’ is persoonlijk leiderschap vereist. Je doorziet dan bijvoorbeeld wanneer je in de valkuil terecht komt van de ‘plichtmatige helper’ die het helpen nodig heeft om zich belangrijk te voelen. Om de vrijwilligers te ondersteunen in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, krijgen zij training, nascholing en intervisiebegeleiding aangeboden door Ouderbetrokkenheid-PLUS en de lokale coördinatoren.

Lees ook:

Ons aanstellingsbeleid voor vrijwilligers
Onze privacyverklaring