Bestuursleden Schoolmaatjes ONS gezocht

Vacature bestuursleden Stichting Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS maakt op dit moment deel uit van Lelievita, de eenmanszaak van Harriet Marseille.  Zij werkt sinds 2017 aan schoolmaatjesprojecten voor nieuwkomersgezinnen waar een taal- en cultuurkloof speelt en waar de ouders nog nauwelijks samenwerken met school. De ouderbetrokkenheid is er laag. In 2017 is Harriet met een pilot in Leidschendam-Voorburg begonnen, en inmiddels zijn er zeven gemeenten in Nederland waar een schoolmaatjesproject draait. Hier zijn diverse coördinatoren bij betrokken, deels vanuit organisaties als een bibliotheek of een welzijnsorganisatie, deels als zzp’er. 

De groei van ons werk en daarbij de wens tot bestendiging, vragen om verdere professionalisering. Daarom hebben de senior coördinatoren Fouke Jansen (Amsterdam) en Harriet Marseille plannen in gang gezet om een stichting op te richten. Hiermee creëren wij een stevige basis onder ons werk, zullen wij onze positie als betrouwbare partner nog verder versterken, kunnen wij onze processen beter stroomlijnen en wordt het aanvragen van financiering bij fondsen en gemeenten vergemakkelijkt. Het uiteindelijke doel van deze professionalisering is dat we meer gezinnen kunnen ondersteunen en daarmee de onderwijskansen voor meer kinderen kunnen vergroten.

Uiterlijk per 1 juli willen wij de Stichting Schoolmaatjes ONS oprichten. Hiertoe zoeken wij een bestuur, bestaande uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Taak van het bestuur

 • Bijdragen aan het (door)ontwikkelen van een visie, strategie en doelstellingen en de bijbehorende projectplannen;
 • Netwerkfunctie naar relevante organisaties op het gebied van nieuwkomers en onderwijs en het waar nodig vertegenwoordigen van de stichting bij bijeenkomsten;
 • Contact onderhouden met fondsen en contact leggen met nieuwe fondsen;
 • Het bespreken van ontwikkelingen en evaluatieresultaten en het meedenken over eventuele bijsturing van de aanpak;
 • Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid.

Wie zoeken wij?


Wij werken graag samen met bestuursleden met een sociale insteek en een aansprekende visie op een inclusieve samenleving. We zoeken teamspelers, die constructief kunnen communiceren en een meedenkende houding hebben tot de verdere ontwikkeling en professionalisering van Schoolmaatjes ONS.

Het heeft de voorkeur als binnen het bestuur kennis en ervaring aanwezig is op de volgende gebieden:


1. Het Nederlandse onderwijssysteem;
2. De opvang van asielzoekers / statushouders/overige nieuwkomers en de aandachtspunten die voor integratie belangrijk zijn (gezin de taal- en cultuurbarrière);
3. Privacy vereisten;
4. PR;
5. Financiën (zowel boekhoudkundig als m.b.t. fondsenwerving).

Onze voorkeur gaat uit naar een bestuur waarin ook diverse culturen vertegenwoordigd zijn.

Gevraagde beschikbaarheid

Van bestuursleden wordt een inzet gevraagd van ongeveer vier uur per maand, en in de voorbereidende fase mei- juni 2023 zal naar verwachting acht uur per maand nodig zijn. In deze voorbereidende fase kan worden meegedacht over de koers die we willen neerzetten in het beleidsplan.

Er zullen naar schatting vier tot zes vergaderingen per jaar worden gehouden, deels ook online.

Vergoeding

Het bestuur werkt onbezoldigd. Wel kunnen vergoedingen voor reiskosten en andere onkosten worden gedeclareerd.

Taakverdeling binnen het bestuur

Voorzitter                         

 • leiding nemen bij vergaderingen
 • coördinatie van verschillende bestuurstaken
 • formeel aanvraag doen bij fondsen voor nieuwe projecten
 • optreden als gezicht van Schoolmaatjes ONS voor de buitenwereld op bijeenkomsten en congressen
 • controle van de bestuurstaken
 • beleid van Schoolmaatjes ONS initiëren
 • contact onderhouden met fondsen
 • contact onderhouden met het veld

Secretaris                          

 • ingekomen stukken archiveren
 • notuleren bij vergaderingen
 • communicatie naar buiten voor Schoolmaatjes ONS
 • opstellen conceptjaarverslag

Penningmeester            

 • uitsturen van facturen en zorgdragen voor de betaling ervan
 • verrichten van betalingen
 • het bestuur informeren over de financiële gezondheid van Schoolmaatjes ONS
 • concept financieel jaarverslag opstellen
 • concept begroting opstellen

Het bestuur kan worden aangevuld met algemene leden. In onderling overleg kan de daadwerkelijke taakverdeling worden vastgelegd.

Van bestuursleden wordt niet gevraagd werkzaamheden te verrichten zoals het voorbereiden van nieuwe projecten en het schrijven van projectvoorstellen. Dit wordt door de organisaties en (senior) zzp’ers gedaan die een project uitvoeren.

Voor het vervullen van taken kan het bestuur ook altijd terugvallen op hulp van de zzp’ers die bij Schoolmaatjes ONS betrokken zijn en eventuele vrijwilligers die bereid zijn taken op zich te nemen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een bestuurstaak bij de op te richten Stichting Schoolmaatjes ONS? Reageer dan graag vóór 1 mei 2023 naar Fouke Jansen (foukejansen@schoolmaatjesons.nl, 06-52031524) of   Harriet Marseille (harriet@lelievita.nl, 06-38193775).

Zie voor meer informatie over Schoolmaatjes ONS: https://www.schoolmaatjesons.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *