Bestuursleden Schoolmaatjes ONS gezocht

Vacature bestuursleden Stichting Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS maakt op dit moment deel uit van Lelievita, de eenmanszaak van Harriet Marseille.  Zij werkt sinds 2017 aan schoolmaatjesprojecten voor nieuwkomersgezinnen waar een taal- en cultuurkloof speelt en waar de ouders nog nauwelijks samenwerken met school. De ouderbetrokkenheid is er laag. In 2017 is Harriet met een pilot in Leidschendam-Voorburg begonnen, en inmiddels zijn er zeven gemeenten in Nederland waar een schoolmaatjesproject draait. Hier zijn diverse coördinatoren bij betrokken, deels vanuit organisaties als een bibliotheek of een welzijnsorganisatie, deels als zzp’er. 

De groei van ons werk en daarbij de wens tot bestendiging, vragen om verdere professionalisering. Daarom hebben de senior coördinatoren Fouke Jansen (Amsterdam) en Harriet Marseille plannen in gang gezet om een stichting op te richten. Hiermee creëren wij een stevige basis onder ons werk, zullen wij onze positie als betrouwbare partner nog verder versterken, kunnen wij onze processen beter stroomlijnen en wordt het aanvragen van financiering bij fondsen en gemeenten vergemakkelijkt. Het uiteindelijke doel van deze professionalisering is dat we meer gezinnen kunnen ondersteunen en daarmee de onderwijskansen voor meer kinderen kunnen vergroten.

Uiterlijk per 1 juli willen wij de Stichting Schoolmaatjes ONS oprichten. Hiertoe zoeken wij een bestuur, bestaande uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Taak van het bestuur

 • Bijdragen aan het (door)ontwikkelen van een visie, strategie en doelstellingen en de bijbehorende projectplannen;
 • Netwerkfunctie naar relevante organisaties op het gebied van nieuwkomers en onderwijs en het waar nodig vertegenwoordigen van de stichting bij bijeenkomsten;
 • Contact onderhouden met fondsen en contact leggen met nieuwe fondsen;
 • Het bespreken van ontwikkelingen en evaluatieresultaten en het meedenken over eventuele bijsturing van de aanpak;
 • Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid.

Wie zoeken wij?


Wij werken graag samen met bestuursleden met een sociale insteek en een aansprekende visie op een inclusieve samenleving. We zoeken teamspelers, die constructief kunnen communiceren en een meedenkende houding hebben tot de verdere ontwikkeling en professionalisering van Schoolmaatjes ONS.

Het heeft de voorkeur als binnen het bestuur kennis en ervaring aanwezig is op de volgende gebieden:


1. Het Nederlandse onderwijssysteem;
2. De opvang van asielzoekers / statushouders/overige nieuwkomers en de aandachtspunten die voor integratie belangrijk zijn (gezin de taal- en cultuurbarrière);
3. Privacy vereisten;
4. PR;
5. Financiën (zowel boekhoudkundig als m.b.t. fondsenwerving).

Onze voorkeur gaat uit naar een bestuur waarin ook diverse culturen vertegenwoordigd zijn.

Gevraagde beschikbaarheid

Van bestuursleden wordt een inzet gevraagd van ongeveer vier uur per maand, en in de voorbereidende fase mei- juni 2023 zal naar verwachting acht uur per maand nodig zijn. In deze voorbereidende fase kan worden meegedacht over de koers die we willen neerzetten in het beleidsplan.

Er zullen naar schatting vier tot zes vergaderingen per jaar worden gehouden, deels ook online.

Vergoeding

Het bestuur werkt onbezoldigd. Wel kunnen vergoedingen voor reiskosten en andere onkosten worden gedeclareerd.

Taakverdeling binnen het bestuur

Voorzitter                         

 • leiding nemen bij vergaderingen
 • coördinatie van verschillende bestuurstaken
 • formeel aanvraag doen bij fondsen voor nieuwe projecten
 • optreden als gezicht van Schoolmaatjes ONS voor de buitenwereld op bijeenkomsten en congressen
 • controle van de bestuurstaken
 • beleid van Schoolmaatjes ONS initiëren
 • contact onderhouden met fondsen
 • contact onderhouden met het veld

Secretaris                          

 • ingekomen stukken archiveren
 • notuleren bij vergaderingen
 • communicatie naar buiten voor Schoolmaatjes ONS
 • opstellen conceptjaarverslag

Penningmeester            

 • uitsturen van facturen en zorgdragen voor de betaling ervan
 • verrichten van betalingen
 • het bestuur informeren over de financiële gezondheid van Schoolmaatjes ONS
 • concept financieel jaarverslag opstellen
 • concept begroting opstellen

Het bestuur kan worden aangevuld met algemene leden. In onderling overleg kan de daadwerkelijke taakverdeling worden vastgelegd.

Van bestuursleden wordt niet gevraagd werkzaamheden te verrichten zoals het voorbereiden van nieuwe projecten en het schrijven van projectvoorstellen. Dit wordt door de organisaties en (senior) zzp’ers gedaan die een project uitvoeren.

Voor het vervullen van taken kan het bestuur ook altijd terugvallen op hulp van de zzp’ers die bij Schoolmaatjes ONS betrokken zijn en eventuele vrijwilligers die bereid zijn taken op zich te nemen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een bestuurstaak bij de op te richten Stichting Schoolmaatjes ONS? Reageer dan graag vóór 1 mei 2023 naar Fouke Jansen (foukejansen@schoolmaatjesons.nl, 06-52031524) of   Harriet Marseille (harriet@lelievita.nl, 06-38193775).

Zie voor meer informatie over Schoolmaatjes ONS: https://www.schoolmaatjesons.nl/

Moskeebezoek

Afgelopen zaterdag was ik in de Mobarakmoskee in Den Haag. Dit is de oudste moskee van Nederland, en hij is eigendom van de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Ik was daar op uitnodiging van het Pakistaanse gezin waar ik in 2020-2021 een jaar lang schoolmaatje ben geweest. Aanleiding hiertoe was het stukje dat ik geschreven had over de Pakistaanse kleding die ik in mei van het gezin had gekregen, zie https://www.lvvoorelkaar.nl/…/geef-de-ander-de-kans…

Het gezin vond het zo eervol dat ik over hen geschreven had, dat ze het verhaal aan de imam hadden laten lezen. Deze had toen aangegeven graag met mij kennis te willen maken.

Zaterdag was het zo ver en fietste ik met de vader uit het gezin naar de moskee. We spraken er met twee mannen die er de administratie bijhielden en even later verscheen de imam, met wie ik verder in gesprek ging, o.a. over de moskee, de wijze hoe de Ahmadiyya gemeenschap georganiseerd is en wat zijn rol hierin is. Speciaal voor deze gelegenheid droeg ik mijn prachtige Pakistaanse kleding. De sjaal droeg ik over mijn hoofd, als teken van respect. Maar ook zonder hoofddoek was ik er welkom geweest. Even later was het tijd voor het gebed, dat geleid werd door de imam en waaraan de drie mannen meededen. Tot mijn verrassing mocht ik in dezelfde ruimte als de mannen zitten om te zien hoe de ceremonie verliep. Normaal gesproken zitten de vrouwen er achter een gordijn.

Ik vond het een buitenkans om dit mee te kunnen maken en kijk met veel plezier terug op het bezoek aan de moskee. Hoewel we heel anders in het leven staan en ik andere waarden en normen heb dan zij, is er over en weer sprake van veel respect.

Nieuwe schoolmaatjes (vrijwilligers die als brug tussen school en nieuwkomersgezinnen fungeren) zijn overigens weer van harte welkom. We hebben projecten in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland en Deventer, Velsen en Amsterdam. Zie onze vrijwilligersvacatures

Boek ‘Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun’ vanaf nu te bestellen

KLIK OP DEZE LINK VOOR DE MEEST RECENTE INFORMATIE OVER HET BOEK

De proefdruk van mijn nieuwste boek is binnen!

‘Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen onze warme steun’ is een gemakkelijk leesbaar boek van 112 pagina’s, met Tadese Asghdom in de hoofdrol. Het boek gaat ook over Eritrese nieuwkomers en over het schoolmaatjeswerk bij Eritrese gezinnen.

In april 2020 vroeg Tadese Asghdom mij of ik een boek wilde schrijven over zijn levensverhaal. Zijn verzoek verraste me. Maar ik heb het gedaan en het boek komt naar verwachting half september uit.

Tadese is sinds 2020 als cultuurtolk betrokken bij Schoolmaatjes ONS. Dankzij zijn verzoek een boek over hem te schrijven, heb ik hem diepgaand kunnen bevragen. Ik leerde daardoor veel over de situatie in Ethiopië en Eritrea in de afgelopen decennia.

Tadese zet zich nu actief in voor Eritrese nieuwkomers en ik ken zelf inmiddels ook heel wat Eritreeërs. Zij integreren niet gemakkelijk in Nederland. Maar in mijn contacten met hen merk ik dat ze je wel heel hartelijk toelaten in hun leven. Het zijn in het algemeen leuke, lieve, bescheiden mensen en ik gun ze van harte dat ze een fijn netwerk kunnen opbouwen binnen de Nederlandse samenleving en dat ze meer verbinding zullen ervaren met hun Nederlandse ‘buren’.

Ik hoop dat dit boek nieuwsgierig maakt naar wie die Eritrese nieuwkomers zijn. En dat het professionals (zoals sociaal werkers, leraren en beleidsambtenaren),  vrijwilligers en alle mensen die gewoon als medemens iets willen betekenen voor de ander, tot inspiratie zal dienen om Eritrese nieuwkomers te helpen zich meer thuis te gaan voelen in Nederland. 

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, zijn de kosten heel laag gehouden:

Het boek kost € 12,- (plus een bijdrage in de verzendkosten van € 2,95).

Je kunt met een e-mail aan harrietmarseille@schoolmaatjesons.nl exemplaren reserveren. Geef je naam en adres door en het aantal gewenste exemplaren, dan krijg je ze toegestuurd zodra ze van de drukker komen (naar verwachting half september). Wil je een gesigneerd exemplaar, vermeld dat er dan even bij.

KLIK OP DEZE LINK VOOR DE MEEST RECENTE INFORMATIE OVER HET BOEK

Landelijke uitbreiding

In het voorjaar van 2020 zijn drie nieuwe projecten van Schoolmaatjes ONS gestart: in Amsterdam, Lansingerland en Leidschendam-Voorburg. Hieraan doen basisscholen mee, en er is ook een ISK van een middelbare school is bij betrokken.

De impact van onze projecten

Van juli 2017 t/m juni 2018 is door Ouderbetrokkenheid-PLUS een pilot begeleid waarbij tien nieuwkomergezinnen in Leidschendam-Voorburg hulp hebben gekregen in de communicatie en samenwerking met de basisschool van hun kinderen. Daarna is ook in Den Haag een pilot gedaan op een aantal basisscholen. In 2018-2019 is in Leidschendam-Voorburg een tweede project uitgevoerd, waaraan diverse VVE-locaties (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben meegedaan en een basisschool.

Alle projecten tot nu toe hebben zeer positieve resultaten opgeleverd. Niet alleen is de communicatie tussen scholen en ouders sterk verbeterd, de ouders zijn zich ook meer gelijkwaardig gaan opstellen naar school toe en de ontwikkeling van de kinderen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) is sterk vooruit gegaan.

In een serie blogs staan ervaringen die zijn opgedaan binnen de diverse schoolmaatjesprojecten weergegeven:

Ambitie helpt 

Een wereld van verschil

Diploma

Thuis profiteren van Rots en Water

Een passende middelbare school kiezen

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin


Lees hier het verslag van de Schoolmaatjes-pilot in Leidschendam-Voorburg (juni 2018)

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

Met dank aan Kinderpostzegels en schoolbestuur De Haagse Scholen voor de financiering van dit project.

In oktober deed Alexandra mee aan een training voor schoolmaatjes: vrijwilligers die nieuwkomers helpen in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen. Als kinderfysiotherapeut had ze jarenlang gewerkt met kinderen met meervoudige problemen in verschillende ontwikkelingsgebieden. Ze kwam als schoolmaatje terecht in een gezin waarvan het oudste kind van zes veel problemen had. Haar ervaring als kinderfysiotherapeut kwam daarbij goed van pas. Sindsdien komt ze iedere week bij het gezin en heeft ze er een mooie brugfunctie weten te vervullen, niet alleen naar school toe, maar ook naar andere instanties.

Met Akab, de oudste zoon in het gezin (groep 1) ging het op school helemaal niet goed. Toen Alexandra als schoolmaatje kennismaakte met het gezin, sprak hij na acht maanden onderwijs slechts vijf woorden Nederlands. De ontwikkelingsachterstand was begrijpelijk, aangezien hij een gezichts- en gehoorprobleem bleek te hebben.

Zijn gedrag was hierdoor problematisch geworden. Hij was niet goed meer te handhaven in de groep, die in de loop van het schooljaar steeds groter werd. Dit betekende dat hij nog maar vier halve dagen naar school mocht. Ondertussen werd er een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor hem gezocht, waar hij na de zomervakantie naartoe gaat.

Inmiddels heeft Akab ook logopedie. Aan de hand van een bandopname, gemaakt tijdens de logopedie, leert Alexandra de ouders hoe ze hun zoon kunnen steunen door thuis de oefeningen met hem te doen.

Azeez, het jongere broertje van Akab, is net vier geworden en gaat nu ook naar de basisschool waar zijn broer nu nog zit. Er bleek een basisschool te zijn vlakbij de sbo-school waar zijn broer na de zomervakantie naartoe zal gaan. Daar wilden de ouders Azeez in september naartoe laten gaan, zodat hun kinderen bij elkaar in de buurt op school zitten. Maar eigenlijk was er op die school geen plek meer voor hem. Door een goede samenwerking tussen de ouders, Alexandra en Ellen, de intern begeleider op de huidige basisschool, had de nieuwe basisschool gelukkig toch toegezegd dat hij er welkom was. Tot hun schrik viel er onlangs een brief op de mat dat de plaatsing was afgewezen. Alexandra gaf dit direct door aan Ellen, die contact opnam met de betreffende school. Ze hadden immers een afspraak gemaakt dat Azeez er geplaatst zou worden. Gelukkig bleek de afwijzingsbrief een vergissing.

Een belangrijk onderwerp waar Alexandra zich in het gezin mee bezig heeft gehouden, is het belang van spelen. Spelen is immers leren. Er was geen speelgoed in huis en de ouders, die voor hun komst naar Nederland allebei analfabeet waren, hebben in hun jeugd ook nooit met speelgoed gespeeld. Alexandra heeft bij de kringloop speelgoed gekocht, dat door vader aan haar werd terugbetaald. De kinderen en de ouders kregen plezier in spelletjes doen, met begrip voor spelregels. Er wordt nu ook regelmatig buiten gespeeld, zelfs  moeder gaat soms mee naar buiten met de pasgeboren baby.

Omdat de zomervakantie een lange periode is, waarin de kinderen normaal gesproken veel op de bank hangen met een telefoon, of passief voor de tv zitten, regelde Alexandra inschrijving bij de zomerschool. Daar kunnen beide jongens straks drie weken lang gratis aan activiteiten meedoen op het gebied van sport, creativiteit en muziek. Dat is natuurlijk veel leuker en het komt hun algehele ontwikkeling ten goede.

Over de opvoeding van de kinderen, hun voeding en de veiligheid van de baby maakte Alexandra zich wel wat zorgen. In samenwerking met Ellen en de ouders heeft ze bij het CJG de ondersteuning door een gezinscoach in gang gezet. Het is fijn dat Alexandra dat nu los kan laten. Want ze doet al meer dan genoeg!